Infiltrasjonsanlegg

Et trykkinfiltrasjonsanlegg består normalt av en slamavskiller, støtbelaster(pumpekum m/pumpe) og et infiltrasjonsfilter(stedlige jordmasser) med tilhørende infiltrasjonsrør og deler.
Avløpsvannet ledes med selvfall til slamavskilleren, og avslammet vann pumpes videre via integrert støtbelaster til infiltrasjonsrørene som er plassert i et infiltrasjonsfilter.
Fordelen med trykkinfiltrasjon er en tilnærmet jevn fordeling av avløpsvannet over hele filterflaten som gir en optimal renseeffekt.
Mange kommuner i landet anbefaler denne anleggstypen.

Vi leverer infiltrasjonsanlegg med slamavskiller i alle størrelser, støtbelastere og tilpasset manifoil til 32 mm rør i henhold til VA-Miljøblad nr 59. Alternativt med fordelingskum der det er godkjent og kan benyttes.

Manifoil produseres på bestilling ut fra beregnet infiltrasjonsflate, men vi har noen standard løsninger på lager.

Støtbelaster beregnes ut fra størrelse på infiltrasjonsflaten mm. Vi beregner hvilken type pumpe og kum som skal benyttes ut fra prosjekteringen som blir utøvd av person eller virksomhet med hydrologisk kompetanse.

 

Infiltrasjonsanlegg med manifoil med 6 forgreininger til 72 m2 infiltrasjonsbasseng.