Drift og vedlikeholdsanvisning

4m3toppL 2m3toppL

Innløp
Rørene fra huset går i septiktankens 1. kammer. Når toalettet tapper sent ned kan dette tyde på at røret er tett, eller at det har bygget seg opp masse akkurat i enden av innløpet til septiktanken.

Trinnvise løsninger:
1.Kontroller at det ikke ligger noe foran innløpet.
2.Dersom det gjør det kan du ta en rive for å åpne for innløpet. Dette kan hjelpe deg midlertidig
3.Er det i selve røret fra huset som er tett? Ta da kontakt med din lokale renovatør for spyling, eller kontakt rørlegger for staking.

Dykket innløp
Dykk på innløpet er i følge regelverket ikke påkrevd. (Ikke inntegnet) Men det kan ofte være til hjelp for å hindre at det tetter seg i inngangen til innløpet. Dette kan være et problem dersom man har dårlig fall på rørene mellom hus og tank
Dykket utløp
Dykk på utløpet er lovpålagt. Dette for å hindre at slam går til filtergrøfter og grunnen.
Nivå i tanken
Nivået for en godt fungerende septiktank skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full, og kan fungere godt frem til neste tømmerunde. Er nivået under utløpet kan dette tyde på at tanken lekker. Reparasjon er da påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at rør ut fra tanken er tett.

Utløp
Fungerer en septiktank som den skal, vil det i utløpet fra 3. kammer renne ”rent” vann ut til en sandfiltergrøft, grunnen, sjøen e.l

  • Er rørene ut fra tanken tett, vil nivået ofte stå over utløpet.
  • Dersom nivået i tanken står over utløpsrørene kan dette tyde på at røret ut fra tanken er tett
  • For renovatør er det vanskelig å spyle rør som går ut fra tanken. Dette beror på hvilken type utløp det er snakk om.
  • Dersom avløp går til kommunal ledning kan røret spyles opp.
  • Dersom anlegget har gammel infiltrasjonsanlegg hjelper det ikke med spyling. Da må infiltrasjonsgrøft skiftes.

1. kammer
Innløpet går inn i septiktankens første kammer. Når septiktanken fungerer som den skal og har god gjæring er det vanlig med en «kake» på toppen med fast masse. Det er viktig å merke seg at det er vanlig med denne «kaken» og at septiktanken kan fungere uten problem til neste ordinære tømming.
2. kammer
I dette kammeret blir slammet separert i fra septiktankens første kammer. Dette kammeret inneholder betydelig mindre slam enn i 1. kammer.
3. kammer
Dette er siste kammer hvor slammet blir separert gjennom og er et slags klaringskammer. Fra dette kammeret er det et utløp som fører vannet i tanken ut i en filtreringsgrøft, grunnen, kommunal ledning eller lignende. Dette kammeret inneholder svært lite slam.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
1. Tømming
For små anlegg (mindre enn 35 pe) bør slamavskillere for boliger tømmes minst hvert 2. år og for“normale” hytter minimum hvert 4. år. Sjekk med din lokal kommune om krav til tømmehyppighet.
Slamavskillere for bustadhus skal etter loven tømmes annethvert år. Fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år.

I forbindelse med slamtøming bør følgende kontrolleres:

 

   • Sjekk inn- og utløpsdykker
   • Sjekk om det er innlekking
   • Sjekk av skillevegger
   • Vannnivå i slamavskiller

2. Etterfylling av vann
Det er viktig for slamavskillerens funksjon at den etterfylles med vann etter tømming. Hvis ikke risikerer man at flyteslam passerer gjennom slamavskilleren og ledes ut i etterfølgende jordrenseanlegg med fare for tilstoppelse og kortere levetid på anlegget.
3. Lufting
Alle slamavskilleranlegg bør luftes, enten via tilløpsledningen som luftes over tak eller direkte på tanken.