Infiltrasjonsanlegg

Infiltrasjonsanlegg for spredt bolig- og fritidsbebyggelse.

 

Infiltrasjkammer

 

Infiltrasjonsanlegget består vanligvis av slamavskiller, fordelingskum og eventuelt støtbelaster. Våre infiltrasjonsanlegg leveres med infiltrasjonskammer fra VA-Systemer VA-systemer sin løsning er en direkte erstatning for den tradisjonelle en meter brede infiltrasjonsgrøfta som består av pukk, infiltrasjonsrør og geotekstil. I forhold til tradisjonelt anlegg kan du ved bruk av kammer redusere grøftelengden med 30% eller mere, og du bruker kun stedlig masse i grøften. I tillegg gjøres installasjonen av kamrene på en brøkdel av tiden i forhold til pukk, rør og geotekstil.

VA-systemer kan du lese mere om på deres nettside: http://www.va-systemer.no/

Vår slamavskiller og fordelingskum imøtekommer kravene i “byggeforskriften” og “forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg”.

Slamavskilleren er utformet (se 4 m3 slamavskiller) slik at vannet får lengst mulig vei gjennom kammeret og gjør at flyteslam og bunnslam holdes tilbake i tanken.

Fordelingskummen har trinnløst justerbare V-overløp for hvert utløp. Ved evt. setning, telehiv e.l. kan overløpene lett etterjusteres ved at det vris på overføringsdelen. Justeringen kan skje fra bakkenivå uten å gå ned i kummen, ved å bruke en “gaffel”.

Dette er en komplett pakke klart til å koble til ditt bygg stort eller lite.