Gråvannsrensing

 

Alternativ for bolig  og fritidshus for rensing av gråvann!

En løsning for  bolig og hytte i spredt bebyggelse, der det ikke foreligger mulighet for infiltrasjon i grunn, kan være å splitte svartvann til tett tank, fortrinnsvis med sparetoalett, og benytte vårt gråvannsanlegg for gråvannsbehandling.

Anleggene tilfredsstiller krav fra VA-miljøblad nr 60 og er satt sammen i henhold til offentlige retningslinjer. 

Kombitank for 1 eller 2 hytter

Kombitanken består av en del slamavskiller og en del biofilter. Kombitanken leveres med pumpe for støtbelastning men kan også benyttes med selvfall uten tilgang til elektrisitet.

Slamavskiller 1 eller 2m3 og filterkum 2,4 eller 4 m2.

Gråvannsanlegg for 3 eller flere hytter

Eksempel på biofilteranlegg med
slamavskiller og filterkum.

Gråvannet ledes inn i slamavskilleren, derfra blir gråvannet pumpet inn i filterkummen hvor vannet fordeles jevnt på hele filterflaten med sprededyser. Vannet ledes videre ut av filterkummen gjennom ett drensrør med selvfall til en grunn utslippsgrøft, myr, bekk eller sjø.

Ferdig dimensjonerte anlegg består av:
• Slamavskiller med integrer pumpe eller seperat pumpekum.
• Filterkum med sprededyser
• Filtermasse

Prinsippskisse av biofilter med etterfølgende
infiltrasjon i stedlige løsmasser.

Jeg er interessert!

Ditt navn

Telefon

E-post

Melding