Gråvannsrensing

 

Alternativ for bolig  og fritidshus for rensing av gråvann!

En løsning for  bolig og hytte i spredt bebyggelse, der det ikke foreligger mulighet for infiltrasjon i grunn, kan være å splitte svartvann til tett tank, fortrinnsvis med sparetoalett, og benytte vårt gråvannsanlegg for gråvannsbehandling.

Anleggene tilfredsstiller krav fra VA-miljøblad nr 60 og er satt sammen i henhold til offentlige retningslinjer. 

Kombitank for 1 hytte uten innlagt strøm

Kombitanken består av en del slamavskiller og en del biofilter. Kombitanken leveres med en løsning for selvfall for hytter uten tilgang til elektrisitet, men kan også benyttes med støtbelastning.

Slamavskiller 1m3 og filterkum med filterflate 2m2.

Gråvannsanlegg for 2 eller flere hytter

Eksempel på biofilteranlegg med
slamavskiller og filterkum.

Gråvannet ledes inn i slamavskilleren, derfra blir gråvannet pumpet inn i filterkummen hvor vannet fordeles jevnt på hele filterflaten med sprededyser. Vannet ledes videre ut av filterkummen gjennom ett drensrør med selvfall til en grunn utslippsgrøft, myr, bekk eller sjø.

Ferdig dimensjonerte anlegg består av:

• Slamavskiller med integrert pumpe eller seperat pumpekum.

• Filterkum med sprededyser

• Filtermasse

 • Eventuell inspeksjonkum eller støtbleaster for å pumpe renset avløpsvann videre til resipient

Prinsippskisse av biofilter med etterfølgende
infiltrasjon i stedlige løsmasser.

  Jeg er interessert!

  Ditt navn

  Telefon

  E-post

  Melding